กรมการขนส่งทางบกปรับปรุงข้อกำหนดฟิล์มกรองแสง สำหรับรถขนส่งผู้โดยสาร

พ.ร.บ.

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2543 เป็นต้นไป กฎกระทรวงคมนาคมได้กำหนดให้รถตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจำนวนที่นั่งไม่เกิน 12 ที่นั่ง (รถตู้) ห้ามนำวัสดุอื่นใดมาติดหรือบังส่วนใดของบานหน้าต่างที่ทำด้วยวัสดุโปร่งแสงและที่กระจกกันลมหลัง ยกเว้นการติดฟิล์มกรองแสง แต่จะต้องติดตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด คือ วัดค่าการผ่านของแสงรวมกระจกแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

ส่วนกระจกกันลมด้านหน้าสามารถติดฟิล์มกรองแสดงจากขอบกระจกบนลงมาได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของพื้นกระจก มิฉะนั้นจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการติดฟิล์มกรองแสงสามารถนำรถเข้ารับการตรวจวัดฟิล์มกรองแสงได้ที่ฝ่ายตรวจสภาพรถยนต์ กรมการขนส่งทางบก หรือที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันและเวลาราชการ ฟิล์มติดรถยนต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *